AVÍS LEGAL

Dades del propietari del web:

RAÓ SOCIAL: AMIDA IMMOBLES, SL
CIF: B-66909623
DOMINI: www.grupamida.com
ADREÇA POSTAL: Carrer d’En Font, 35, local, 08201 Sabadell, Barcelona
ADREÇA ELECTRÒNICA: info@grupamida.com
TELÈFONS: 937 48 11 32

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS:

La navegació, accés i ús pel lloc web de AMIDA IMMOBLES, SL confereix la condició dusuari.
El lloc web de AMIDA IMMOBLES, SL proporciona una gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari als formularis estesos per AMIDA IMMOBLES, SL per a l’accés a certs continguts o serveis oferts pel web.
  • L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per AMIDA IMMOBLES, SL contràriament al que disposen aquestes condicions, la Llei, la seguretat en la relació amb tercers · servei compliance moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

AMIDA IMMOBLES, SL no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web, sempre que no tingui coneixement efectiu que l’activitat o la informació a què remet o recomana és il·lícita o que lesiona béns o drets d’un tercer susceptibles d’indemnització, o, si en té, actuï amb diligència per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent.

AMIDA IMMOBLES, SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del vostre lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, AMIDA IMMOBLES, SL no es fa responsable, en cap cas, dels danys eventuals que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat a què es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

MODIFICACIONS

AMIDA IMMOBLES, SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, al contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com a les condicions d’ús del mateix, oa les condicions generals de contractació. Els canvis a què fa referència aquest apartat, no afectaran les contractacions realitzades amb data anterior a la data de publicació dels mateixos.

Dites modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran deobligat compliment durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

INDICACIÓ DE PREUS

En cas que es mostrin preus de productes i/o serveis, els indicats en pantalla seran els vigents en cada moment. Els preus seran indicats en euros i tindran incorporat l’impost sobre el valor afegit (IVA). En cas que l’IVA no s’incorpori al preu, s’indicarà de manera expressa i es permetrà a l’usuari visualitzar el preu final complet.

Així mateix, si fos aplicable qualsevol altre impost, així s’indicaria, incloent-hi, si escau, l’import dels increments o descomptes que siguin aplicables a l’oferta i les despeses addicionals que puguin repercutir al consumidor o usuari.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

AMIDA IMMOBLES, SL per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, auva donar, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de AMIDA IMMOBLES, SL Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, i els seran aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, a qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de AMIDA IMMOBLES, SL,

L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de AMIDA IMMOBLES, SL Podreu visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de AMIDA IMMOBLES, SL.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Si l’usuari desitja presentar una reclamació, haurà de contactar mitjançant el correu electrònic info@grupamida.com. Així mateix, AMIDA IMMOBLES, SL disposa de fulls oficials de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris.

AMIDA IMMOBLES, SL es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del vostre lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació al territori espanyol. Si sorgeix qualsevol controvèrsia, les parts poden sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre això. AMIDA IMMOBLES, SL té el domicili a SABADELL, Espanya.

Els contractes subscrits per via electrònica en què intervingui com a part un consumidor, es presumiran subscrits al lloc on aquest tingui la seva residència habitual.

Els contractes electrònics entre empresaris o professionals, en defecte de pacte entre les parts, es presumiran celebrats al lloc on estigui establert el prestador de serveis.

Resolució de litigis en línia conforme a l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013: La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia, la qual es troba disponible al següent enllaç:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Protecció de dades

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de AMIDA IMMOBLES, SL amb CIF B-66909623 i domicili social situat a Carrer d’En Font, 35, local, 08201 Sabadell, Barcelona, i que a continuació es relacionen les seves respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores. Per a aquells tractaments que ho requereixin, s’informa també de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com de les possibles cessions i transferències internacionals que AMIDA IMMOBLES, SL té previst fer:

TRACTAMENTS REALITZATS

Instal·lació de
cookies

Finalitat: Gestió i instal·lació de les cookies.
Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat.
Base legítima: El consentiment de l’interessat.
Tipologia de Dades: Dades bàsiques: Adreça electrònica, Adreça IP.

Gestió
Formulari web

Finalitat: Atendre les vostres consultes i/o sol·licituds.
Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat.
Base legítima: El consentiment de l’interessat.
Tipologia de Dades: Dades bàsiques: Nom i cognoms, Adreça electrònica, Adreça IP.

Drets dels interessats

AMIDA IMMOBLES, SL informa als Usuaris que, podrà exercir els drets daccés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal davant del Responsable del Tractament, així com a la retirada del consentiment prestat.

 • Dret d’accés: És el dret de l’usuari a obtenir informació sobre les vostres dades concretes de caràcter personal i del tractament que s’hagi realitzat o realitzi, així com de la informació disponible sobre el origen d’aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes de les mateixes.
 • Dret de Rectificació: És el dret de l’afectat que es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incomplets. Només es podrà satisfer en relació amb aquella informació que estigui sota el control de l’APP, per exemple, eliminar comentaris publicats a la pròpia pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de l’usuari.
 • Dret a la Limitació de tractament: És el dret que es limitin els fins del tractament previstos de forma original pel responsable del tractament.
 • Dret de Supressió: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l’usuari, a excepció del que preveu el mateix RGPD o en altres normatives aplicables que determinin l’obligatorietat de la seva conservació, en temps i forma.
 • Dret de portabilitat: El dret a rebre les dades personals que l’usuari hagi facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, ia transmetre’ls a un altre responsable.
 • Dret d’Oposició: És el dret de l’usuari que no es dugui a terme el tractament de les vostres dades de caràcter personal o se’n cessi el tractament per part de AMIDA IMMOBLES, SL.

Per poder exercir qualsevol dels drets descrits anteriorment haureu de complir els requisits següents:

 • Presentació d’un escrit a l’adreça Carrer d’En Font, 35, local, 08201 Sabadell, Barcelona (a l’atenció de AMIDA IMMOBLES, SL) o bé per correu electrònic info@grupamida.com.
 • L’escrit remès pel titular de les dades que sol·licite l’exercici haurà de complir els requisits legals següents:
  • Nom, cognoms de l’interessat i còpia del DNI/NIE o qualsevol document identificatiu. En els casos excepcionals en què s’admeti la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que el representa, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda sempre que la identitat s’acrediti per qualsevol altre mitjà vàlid en dret.
  • Petició en què es concreta la sol·licitud. (Exercici en què se sol·licita la informació a la qual es vol accedir). Si no feu referència a un fitxer concret se us facilitarà tota la informació que es tingui amb les vostres dades de caràcter personal. Si sol·liciteu informació d’un fitxer en concret, només la informació d’aquest fitxer. Si sol·licita informació relativa a un tercer mai no es podrà facilitar. Si ho demaneu per telèfon se us indicarà que ho feu per escrit i se us informarà de com ho podeu fer i l’adreça a la qual heu d’enviar-ho. Mai no se us donarà informació per telèfon.
  • Domicili a efectes de notificacions.
  • Data i signatura del sol·licitant.
  • Documents acreditatius de la petició que formula.
  • L’interessat ha d’utilitzar qualsevol mitjà que permeti acreditar l’enviament i la recepció de la sol·licitud.

Finalment, us informem que teniu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas que en tingueu coneixement o considereu que un fet pugui suposar un incompliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.

AMIDA IMMOBLES, SL es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, d’acord amb el nivell de riscos que acompanyen els tractaments realitzats per aquestes i indicats a l’apartat dels termes i condicions d’ús, de manera que garanteixin la seva integritat, confidencialitat i disponibilitat.

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús pel lloc web de AMIDA IMMOBLES, SL confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació pel lloc web de AMIDA IMMOBLES, SL, totes les condicions d’ús establertes aquí sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa de compliment legal obligat segons el cas.

El lloc web de AMIDA IMMOBLES, SL proporciona una gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

 • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari als formularis estesos per AMIDA IMMOBLES, SL per a l’accés a certs continguts o serveis oferts pel web.
 • L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per AMIDA IMMOBLES, SL contràriament al que disposen aquestes condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

AMIDA IMMOBLES, SL no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la web xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat a què es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

AMIDA IMMOBLES, SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del vostre lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, AMIDA IMMOBLES, SL no es fa responsable, en cap cas, dels danys eventuals que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

MODIFICACIONS

AMIDA IMMOBLES, SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, al contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com a les condicions d’ús del mateix, oa les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran de compliment obligat durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres de posteriors.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

AMIDA IMMOBLES, SL per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes dordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de AMIDA IMMOBLES, SL Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, i els seran aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, a qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de AMIDA IMMOBLES, SL.

L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de AMIDA IMMOBLES, SL Podreu visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc duro del vostre ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de AMIDA IMMOBLES, SL.

CERTIFICAT SSL (SECURE SOCKETS LAYER)

El CERTIFICAT SSL proporciona autenticació, privadesa i seguretat de la informació entre AMIDA IMMOBLES, SL i l’usuari.

AMIDA IMMOBLES, SL disposa d’un certificat de seguretat que utilitza CERTIFICAT SSL per realitzar connexions segures.

En aquest procés s’estableixen diversos paràmetres per realitzar la connexió de forma segura i s’estableix usant claus preestablertes, codificant i descodificant totes les dades enviades fins que la connexió sigui tancada.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

AMIDA IMMOBLES, SL es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació al territori espanyol. Si sorgeix qualsevol controvèrsia les parts poden sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre això. AMIDA IMMOBLES, SL té el domicili a SABADELL, Espanya.

Els contractes subscrits per via electrònica en què intervingui com a part un consumidor es presumiran subscrits al lloc on aquest tingui la seva residència habitual.

Els contractes electrònics entre empresaris o professionals, en defecte de pacte entre les parts, es presumiran celebrats al lloc on estigui establert el prestador de serveis.

Obrir el xat
Pregunta'ns sense compromís!
Hola 👏🏻, en què et podem ajudar?